LCC機が墜落 インドネシア 2018年10月29日

LCC機が墜落 インドネシア 2018年10月29日 https://news.yahoo.co.jp/pickup/6301638